GALLERIA DI MATEMATICA "EMANUELA UGHI"

Galleria fotografica Matematica 4

Scolaresche in visita 

 

Galleria fotografica Matematica 1

Scacchiera sul toro 

 

Galleria fotografica Matematica 5

La linea dei numeri 

 

Galleria fotografica matematica 2

Bottiglia di Klein esplosa 

 

Galleria fotografica Matematica 6

 La linea dei numeri

 

Galleria fotografica matematica 3

 48 piramidi per un cubo

 Galleria fotografica Matematica 7

 Scolaresche in visita